[03-08-2020] Ευρώπη: Το Ε.Δ.Δ.Α. έλαβε αίτημα για γνωμοδότηση από την Επιτροπή Βιοηθικής του Συμβουλίου της Ευρώπης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 της Σύμβασης του Οβιέδο

Τον Δεκέμβριο του 2019, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έλαβε, για πρώτη φορά, αίτηση για γνωμοδότηση από την Επιτροπή Βιοηθικής του Συμβουλίου της Ευρώπης (DH-BIO) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (Σύμβαση του Οβιέδο). 

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν από την Επιτροπή Βιοηθικής αποσκοπούν στην αποσαφήνιση ορισμένων πτυχών της νομικής ερμηνείας του άρθρου 7 της Σύμβασης του Οβιέδο και στην παροχή καθοδήγησης για την τρέχουσα και μελλοντική εργασία του DH-BIO σε αυτόν τον τομέα. Οι ερωτήσεις είναι οι εξής: 

(1) Υπό το πρίσμα του στόχου της Σύμβασης του Οβιέδο «να εγγυηθεί τον σεβασμό της ακεραιότητας κάθε ανθρώπινου όντος, χωρίς διάκριση» (άρθρο 1 της Σύμβασης του Οβιέδο), ποιες «προστατευτικές διατάξεις» (protective conditions), όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 της Σύμβασης του Οβιέδο, πρέπει ένα κράτος μέλος να θεσπίσει για την ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων προστασίας; 

(2) Σε περίπτωση υποβολής σε θεραπεία προσώπου πάσχοντος από διανοητική διαταραχή, χωρίς τη συγκατάθεσή του, και με σκοπό την προστασία τρίτων από σοβαρή βλάβη (περίπτωση που δεν καλύπτεται από το άρθρο 7 αλλά εμπίπτει στις αρμοδιότητες του άρθρου 26 παράγραφος 1 της Σύμβασης του Οβιέδο), πρέπει να εφαρμοστούν οι ίδιες προστατευτικές διατάξεις με εκείνες που αναφέρονται στην ερώτηση 1; 

Το αίτημα για ερμηνεία θα εξεταστεί από το Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως του Δικαστηρίου, κατ'αναλογία, του Κεφαλαίου IX του Κανονισμού του Δικαστηρίου, το οποίο αφορά σε γνωμοδοτήσεις βάσει των άρθρων 47, 48 και 49 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Από το Δελτίο Τύπου του Ε.Δ.Δ.Α. (23.06.2020)

 

Πηγή: ECHR

Χρήστος Σερμιέ - StagiaireEEB

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates